Τίτλος Μαθήματος

Φυσική

Κατηγορία  (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ)

ΜΓΥ

Χαρακτηρισμός  (Υ, ΕΥ, ΠΡ)

Υ

Εξάμηνο Σπουδών

A'

Κωδικός Μαθήματος

242102 , , 243102

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

Θ: 3 ,   Α.Π: 1 ,   Εργ.: 2

Διδακτικές Μονάδες  (ΔΜ)

7,2

Φόρτος Εκπαίδευσης  (ΦΕ)

12

 

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σε βασικές αρχές της φυσικής επιστήμης προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των τεχνολογικών μαθημάτων ειδικότητας των επόμενων εξαμήνων.

 

Περιεχόμενο

Μετρήσεις και Διανύσματα. Κινηματική του υλικού σημείου. Δυναμική υλικού σημείου - τριβή, Ορμή, Στροφή. Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου - Lorentz. Εργο, Ισχύς και Ενέργεια. Κινηματική και Δυναμική στερεού σώματος - Θεώρημα έργου ενέργειας για στροφική κίνηση. Συστήματα σωμάτων - ορμή, κρούση. Πεδία δυνάμεων -πεδίο βαρύτητας, δορυφόροι νόμοι Kepler. Στατική ισορροπία και ελαστικότητα. Ταλαντώσεις. Κύματα. Μηχανική των ρευστών - αρχή του Αρχιμήδη, νόμος Bernoulli, νόμος Poiseuille, αριθμός Reynolds. Θερμικές ιδιότητες της ύλης - διάδοση με αγωγή με μεταφορά με ακτινοβολία, νόμοι Stefan-Boltzmann, Planck, Wien, θεώρημα Kirchhoff . Διάδοση Θερμότητας. Μετατροπές φάσεων. Θερμοδυναμική - πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, μηχανικό ισοδύναμο θερμότητας, θερμικές μηχανές, μηχανή & κύκλος Carnot, Εντροπία, Ενθαλπία.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

1.   M. Aloson, E. Finn, «Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, Μηχανική και

         Θερμοδυναμική», Αθήνα 1981.

2.   «Μαθήματα Φυσικής του Πανεπιστημίου Berkley», McGraw-Hill, 1978.

3.   «Physics», J. Willey and Sons, 1992.

4.   «Physics for Scientists and Engineers», Serway - SGSS, 1992.

5.   H.D.Young, «Πανεπιστημιακή Φυσική, Μηχανική και Θερμοδυναμική»,

      Εκδ. Παπαζήση, 1992