Τίτλος Μαθήματος

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ

Κατηγορία  (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ)

ΜΓΥ

Χαρακτηρισμός  (Υ, ΕΥ, ΠΡ)

Υ

Εξάμηνο Σπουδών

Α'

Κωδικός Μαθήματος

242104 , , 243104

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

Θ:  2  ,     Α.Π:  0  ,    Εργ.:   2

Διδακτικές Μονάδες  (ΔΜ)

4,8

Φόρτος Εκπαίδευσης  (ΦΕ)

8

Σκοπός

Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί στο να μυήσει έναν πρωτοεισερχόμενο στο ΤΕΙ σπουδαστή στις βασικές αρχές του προγραμματισμού. Ως εκ τούτου απαιτείται ένα προγραμματιστικό περιβάλλον εύληπτο και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της γλώσσας Basic σε κάποια από τις πολλές εκδόσεις της που κυκλοφορούν. Στο μέλλον η Basic μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη γλώσσα αντιστοίχων χαρακτηριστικών.

 

Περιεχόμενο

Βασικές έννοιες του προγραμματισμού (εντολές, πρόγραμμα, λειτουργία του Η/Υ). Προγραμματιστικό περιβάλλον. Κατηγορίες δεδομένων, μεταβλητές, ανάθεση τιμών. Αριθμητικοί και λογικοί τελεστές - Εμβέλεια. Απλοποίηση προγραμμάτων με χρήση αυτοτελών μονάδων (διαδικασίες και συναρτήσεις). Δομές ελέγχου και επικύρωση δεδομένων.  Η δομή case και χειρισμός λαθών. Επαναληπτικές δομές. Πίνακες, αναζήτηση και ταξινόμηση. Σειριακά αρχεία.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1.   Δ. Κυτάγιας & Ι. Ψαρομήλιγκος, «Visual Basic - Από την τάξη στο εργαστήριο», 

      Εκδόσεις Δηρός.

2.   Alka R. Harriger, Susan K. Lisack, John K. Gotwals, Kyle D. Lutes, «Introduction to Computer

      Programming with Visual Basic 6: A Problem - Solving Approach».

3.   David I. Schneider, «An Introduction to Programming with Visual Basic 6.0» (4th Edition).

4.   Greg Perry, «Sams Teach Yourself Visual Basic 6 in 21 Days».