Α'  Εξάμηνο Σπουδών
    α/α Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες Φ.Ε. Δ. Μ.
    ΣΥΝ Θ Α.Π Εργ
242101 A 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΓΥ Υ 4 4     12 7,2
242102 A 2 ΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ Υ 6 3 1 2 12 7,2
242103 A 3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΓΥ Υ 4 2   2 8 4,8
242104 A 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ H/Y ΜΓΥ Υ 4 2   2 8 4,8
242105 A 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΓΥ Υ 6 2 2 2 10 6,0
242106 A 6 Αυτ.Γραφείου, ΔιαΔίκτυο, Βιβ/θήκες (Σεμινάριο) (2/1/0) ΠΡ 0          
242107 A 7 Γενικά (εισαγωγικά) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (2/1/0) ΠΡ 0          
242108 A 8 ΑΓΓΛΙΚΑ -i (Σεμινάριο) (2/1/0) ΠΡ 0          
  ΣΥΝΟΛΑ 24 13 3 8 50 30