Γ'  Εξάμηνο Σπουδών
    α/α Τίτλος Μαθήματος  Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες Φ.Ε. Δ. Μ.
    ΣΥΝ Θ Α.Π Εργ
242301 Γ 1 ΣΗΜΑΤΑ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΓΥ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242302 Γ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΥ Υ 5 2 1 2 9 5,4
242303 Γ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΥ Υ 4 2   2 8 4,8
242304 Γ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  Η/Υ -i ΜΕΥ Υ 4 2   2 8 4,8
242305 Γ 6 ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI ΜΕΥ Υ 4 2   2 8 4,8
242306 Γ 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (Δ) ΔΟΝΑ Υ 2 2     6 3,6
242307 Γ 7  ΑΓΓΛΙΚΑ -iii (Σεμινάριο)  (2/1/0) ΠΡ 0          
  ΣΥΝΟΛΑ 24 12 2 10 48 28,8