ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

T.E.I.  ΠΕΙΡΑΙΑ

( Πράξη Συμβουλίου Τμήματος Νο: 7 / 20.05.2004 )

 

 

{ Εγκρίθηκε από το Ε.Σ - ΙΤΕ : Πράξη 14 / 25.5.2004 }

 

1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Software - Hardware) καθώς και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις επικοινωνιές, την βιομηχανία, την ιατρική, την οικονονομία και την εκπαίδευση.

 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, όπως και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς:

 

i)              Υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων με ανάπτυξη ή συντήρηση του υλικού (hardware) και του λογισμικού τους (software) σε επίπεδο συστήματος  ή εφαρμογής.

ii)             Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και κατασκευές για την προσαρμογή διαφόρων περιφερειακών μονάδων σε Η/Υ.

iii)           Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ολοκληρωμένων βιομηχανικών ρομπότ.

iv)           Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και ανάπτυξη δικτύων Η/Υ.

v)            Μελέτη και κατασκευή εφαρμογών δικτυακού ή διαδικτυακού περιβάλλοντος για κάθε είδους δραστηριότητα όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεϊατρική, τηλεεκπαίδευση ή τηλεκατάρτιση.

vi)           Συντήρηση και λειτουργική διαχείριση δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υπηρεσιών.

vii)         Ανάλυση και κατασκευή ψηφιακών συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας πληροφοριών.

viii)        Εξομοίωση συστημάτων με τη βοήθεια Η/Υ.

ix)           Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και κατασκευή ειδημόνων συστημάτων για την βιομηχανία, την ιατρική και την διοίκηση.

x)            Σχεδίαση και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων για περιβαλλοντολογικές ανάγκες.

xi)           Προσφορά διδακτικών υπηρεσιών τόσο στην δευτεροβάθμια όσο και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

xii)         Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση συστημάτων Η/Υ και αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων κατασκευαστών συστημάτων με Η/Υ και εταιρειών παραγωγής και διάθεσης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.

 

4.  ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Η διάρκεια σπουδών  είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή (750 ώρες ανά εξάμηνο). Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπο ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται  και ο χρόνος για τη μελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και  για την προετοιμασία  των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου μαθήματος.

Για την ανάπτυξη του προγράμματος ο ΦΕ ορίζεται σε κάθε μάθημα ως τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ως ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας ή ασκήσεως πράξης. Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) του συστήματος ECTS. Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των μαθημάτων  κάθε εξαμήνου είναι τριάντα (30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το ΦΕ. Στην  πτυχιακή εργασία και την πρακτική ασκηση αναλογεί συνολικά ΦΕ 50 ωρών εβδομαδιαίως ο οπόιος ισοκατανέμεται και στην πτυχιακή εργασία αποδίδονται 30 ΔΜ.

Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις,  μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες,  ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βιντεοπροβολές, κλπ 

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης  και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 30-40 μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής 20-30%, ειδικής υποδομής 25-30%, ειδικότητας 25-30% και σε ποσοστό 10-20% μαθήματα ΔΟΝΑ που ανήκουν στους τομείς της Διοίκησης, της Οικονομίας, της Νομοθεσίας και των Ανθρωπιστικών σπουδών ,  .

Μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής. Επίσης, ορισμένα μαθήματα  του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε σύνολα μαθημάτων που παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.

Το πρόγραμμα σπουδών δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να δηλώνει μαθήματα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά σε ποσοστό 20-40%.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Η  Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.  

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα :

i)        Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) όπως: Μαθηματικά, Φυσική, Θεωρία Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά  κ.α.

ii)       Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) όπως: Δομημένος Προγραμματισμός, ΣΑΕ, μικροΗλεκτρονική, Ψηφιακά Κυκλώματα, μκροΕπεξεργαστές, Τηλεπικοινωνές, ΨΕΣ, Βάσεις Δεδομένων, κ.ά.

iii)     Ειδικότητας  (ΜΕ)  όπως:  Λειτουγικά Συστήματα, Τεχνολογία Λογισμικού, Δίκτυα, VLSI σχεδίαση, Ρομποτική, κ.ά.

iv)     Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ): όπως Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα,  Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων, Μεταγλωττιστές, Επεξεργασία Εικόνας, Ευφυή Συστήματα, Πληροφοριακά Περιβαλλοντολογικά Συστήματα, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου κ.ά.

v)      Ειδικής κατηγορίας που ανήκουν στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) όπως: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας, Πληροφορική και Κοινωνία..

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν επιβάλλει κατεύθυνση ή εξειδίκευση αλλά δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές του να παρακολουθήσουν μαθήματα υποχρωτικά κατ΄ επιλογή ή σεμινάρια ή προαιρετικά μαθήματα που θα ενίσχυαν την υποδομή τους σε εξειδικευμένες περιοχές όπως Επικοινωνίες Η/Υ, Βιομηχανική Πληροφορική ή Σχεδιαση Ολοκληρωμένων Κυκλώματων ή Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού:

 

Οδηγός σπουδών - WebDesign: Αλεξανδρής Αλέξανδρος @ PeLAB 2008